Newsletter

היסטוריה

View as
Sort by
Display per page

הדף היומי אנגלית - The Daf Yomi

מחבר: הרב דוד אברהם מנדלבום שליט"א
€19.97

הדף היומי עברית

בו מתוארת הצגתה וקבלתה של התקנתה המופלאה של ה"הדף היומי" בכנסיה הגדולה הראשונה של "אגודת ישראל" בווינא שנת תרפ"ג ע"י רבינו מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל, רבה של העיר לןבלין ומייסדה וראשה של הישיבה המהוללה "ישיבת חכמי לובלין", בספר יש תיאור של י"ב המחזורים של לימוד הש"ס ע"י כלל ישראל.
€18.65

ימי מגורי

מחבר: מרדכי פנחס קנובלביץ
€15.36

מאה שערים ושכנותיה

תאור על שכנותיה של שכונת 'מאה שערים' 1) בית ישראל, 2) בתי הונגרין, 3) בתי הורנשטיין, 4) בתי וטינברג, 5) בתי ורנר, 7) בתי ורשה, 8) בתי זיבנבירגן, 9) בתי מילנר, 10) בתי נייטין, 11) בתי פרלמן, 12) נחלת צבי, 13) שערי פינה, 14) ממזרח למאה שערים, ממערב למאה שערים. מאה שערים שכונות סביב לה. תחילת היישוב מחוץ לחומות ירושלים העתיקה היתה טיפין טיפין, כאשר נעשו יוזמות שונות להקמת שכונות נוספות להקמת שכונות נוספות לרווחת התושבים היהודיים, מהראשונים שבהן היתה שכונת 'מאה שערים' שגדלה והפכה לסמל ולדוגמא לישוב ירושלים החדשה, ובעקבתיה קמו ונוסדו שכונות נוספות. השכונות שקמו סביב 'מאה שערים' רב היה המשותף ביניהן, אך היתה גם המיוחדות לכל אחת מהן. מאחורי כל שכונה עמדה יוזמה ייחודית להקמתה, העסקנים שלה, מבנה בתיה, רבניה ודמותיה, אך בכל השכונות כולן בלטה האוירה היהודית של שומרי תורה ומצוות, בלטו גם בתי הכנסת ששמשו לתורה ולתפילה, העמידה על העקרונות ומעשי החסד והצדקה.. ספר זה מוביל בשני נתיבים - היסטורי וסיפורי, השניים שלובים זה בזה, כגוף ונשמה, כלל העובדות ההיסטוריות שבל התקופות דומה לגוף על רמ"ח אבריו ושס"ה גידין, לכל תקופה ראשי ציבור, רועים רוחנייים, צדיקים או רשעים משלה: אסונות וניסים משלה: עתות מלחמה ועתות שלום משלה ותקופות התקדמות במסעי הזמן, עם זאת, אין התמונה ההיסטורית משליצה בשלמות את כל הקורות בתקופות השונות על פרטי פרטיהן, על כן יבואו הסיפורים האותנטיים, כנשמה הנסתרת, בתוך הגוף, ויגלו את הדופק הפנימי הפפועם בלב כל התקופות הנסקרות, יש ביניהם סיפורים בלתי ידועים, ויש בהם כאלו שאינם אלא ארועים קטנים, שאין להם מקום בתוך ה'היסטוריה' של תקופתם, אך היו אלו התרחשויות מעניינות ורבות משמעות, שני הנתיבים נשזרים יחדיו לחוט המקשר בין עבר להווה, מעביר לנו את הקורות בשכונות עיה,ק ירושלים. וכל המספר מסיפורי ירושלים, כאילו מדבק סדקי בתיה, וכל המתקן בתיה כאילו בנה בנין בה - שזכותו גדולה, שרואה בשמחתה; וגם השומע בכלל המספר, נמצאת למד - שומע ומשמיע זוכים כאחד. מאמצים רבים קדמו להוצאת הספר הנוכחי - שלישי בסדרת 'מאה שערים' כוחות רבים הושקעו בעריכת החומר האותנטי והשגת מסמכים נדירים, בסיורים שנערכו ותיעודיים שנעשו ע"י ריאיון אנשים, כך שהאנקדוטות מעניינות וסיפורים שהיו נחלת הפרט הושמעו בזכות הוצאת ספר זה, והפכו כאן לנחלת הכלל כהנצחה ולזכרון עולם. ספר זה ישיר את נעימת השכונות,, יפרוט על מיתרים חבויים, ינגן תווים ייחודים, וישמיע את מנגינת העובדות והסיפורים המעניינים כמנגינה עריבה ומענגת. קריאה מהנה, ושמיעת הנעמה - נעימה בתפילת "ובנה ירושלים" בנימין קלוגר
€30.72